Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » За централата » Модернизации

За да гарантира безопасното производство на електроенергия от ядрените си мощности, АЕЦ “Козлодуй” прави всичко необходимо за поддържането на блоковете в съответствие със световните тенденции при стриктно спазване на съвременните изисквания за безопасност и надеждност.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 440-МЕГАВАТОВИТЕ БЛОКОВЕ

През последните 15 години от експлоатацията на блоковете бяха извършвани непрекъснати подобрения, целящи да усъвършенстват проекта на 440-мегаватовите блокове в съответствие с повишаващите се световни стандарти и с технологичното развитие на ядрената индустрия. В периода 1991 – 2002 г. бяха реализирани три големи програми за модернизация, като първите две бяха приложени за 1–4 блок, а третата – за 3 и 4 блок, предвид политическото решение за спиране на 1 и 2 блок в края на 2002 г. В рамките на първите две програми бяха направени многобройни подобрения в проекта на блоковете на обща стойност USD 245 млн. В периода 2000 – 2002 г. на 3 и 4 блок бяха извършени допълнителни модернизации, възлизащи на USD 66 млн. До края на 2005 г., когато приключиха модернизациите, за подобрения на безопасността на 3 и 4 блок, в съответствие с условията от дългосрочните лицензии за експлоатация, бяха изпълнени още проекти на стойност 14,3 млн. евро.

Оценки на международните експертни мисии
АЕЦ “Козлодуй” е обект на детайлен преглед на безопасността от страна на най-авторитетните световни организации в областта на атомната енергетика.
През юни 2002 г. бе проведена мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за цялостен преглед на резултатите от модернизацията на блоковете. Съгласно резултатите от проверката, всички препоръки на МААЕ по отношение на проекта, експлоатацията и сеизмичната осигуреност на 3 и 4 блок са изцяло удовлетворени и в много случаи реализираният мащаб надхвърля тези изисквания.
През лятото на 2003 г. в АЕЦ “Козлодуй” бе проведена партньорска проверка от страна на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO). Целта на партньорската проверка бе получаването на още една независима оценка на експлоатационното състояние на 3 и 4 енергоблок. В изводите от проверката присъства заключението, че АЕЦ “Козлодуй” е постигнала значителни подобрения през последните години и разполага с компетентен персонал, което ще осигури доброто представяне и занапред на атомната централа.
През ноември 2003 г. 11 експерти от различни страни членки от Групата по ядрени въпроси (AQG) на Европейския съвет проведоха в АЕЦ “Козлодуй” партньорската проверка, договорена от българското правителство в хода на преговорите за присъединяването на страната към ЕС при затварянето на глава 14 – “Енергетика”. В официалните заключения на мисията бяха направени следните констатации:

  • Всички препоръки към България на AQG от 2001 и 2002 г. са адекватно адресирани и изпълнени. Не беше препоръчан по-нататъшен мониторинг за изпълнението на която и да е препоръка.

  • В АЕЦ “Козлодуй” е извършена отлична инженерна работа по отношение на Системата за локализации на авариите, в пълно съответствие със западните подходи и добри практики.

  • Безопасността на реакторите на 3 и 4 блок е осигурена със значителен запас по безопасност до края на срока на лицензиите, издадени от АЯР.

  • По отношение на управлението на тежки надпроектни аварии това, което се изпълнява, надхвърля обхвата на препоръките на AQG.

  • АЕЦ “Козлодуй” притежава висококвалифициран, компетентен и мотивиран персонал.

  • Изграден е и се поддържа адекватен лицензионен режим, изградено е и съществува добро взаимодействие между оператор и регулаторен орган.

Монтаж на струйно вихров кондензатор на 3 блок, 2002 г.

ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 5 И 6 БЛОК

Почти непосредствено след пуска на 5 и 6 блок започва внедряването на редица модификации, които водят до съществено подобряване на работата им.
Още от началото на 90-те години датира и идеята за много по-мащабна модернизация на блоковете, която е реализирана чрез разработената Програма за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
Проектът за модернизация на пети и шести блок на българската атомна централа е първата и, засега единствена в света, програма, чрез която се прилага пълният обем от предписания за подобрения към 1000-мегаватови блокове от типа ВВЕР.
Осигурявайки прозрачност на целия процес на изпълнение на Програмата и отчитайки експертното мнение на най-добрите специалисти в ядрената енергетика, АЕЦ “Козлодуй” постига гаранция за международна приемливост на безопасната експлоатация на блоковете. Програмата обхваща 212 отделни мерки и има за цел внедряването на широкомащабни подобрения в проекта на 1000-мегаватовите блокове на АЕЦ "Козлодуй". Финализирана е успешно през 2008 г. Финансирането на проекта е осигурено със собствени средства по инвестиционната програма на АЕЦ "Козлодуй"и чрез кредитиране от различни международни финансови и банкови институции (Евратом, Росексимбанк, Ситибанк).

Международни проверки
Програмата е проверявана през 1995 г. и два пъти през 2000 г. от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за пълнота и адекватност на определените мерки. Проектът е подложена на независима оценка през 1997 г. и от Риск Аудит – организация, обединяваща специалисти от помощни институти на регулиращите органи на Франция и Германия (IPSN и GRS Int).
Проведената през 2000 г. експертна мисия на МААЕ констатира, че “няма нито една проблемна област на безопасността, в която да не е започнал процес на изпълнение, да не са частично или изцяло изпълнени мероприятията, насочени към разрешаването на съответните проблеми на безопасността в съответствие с ръководния документ на МААЕ”.

Подмяна на тръбните снопове на кондензаторите на 6 блок, 2003 г.